Waardebegrippen

Wat is de waarde van juwelen, goud en zilverwerk?

Voordat ik de loupe en wat meetinstrumenten  ter hand neem, om de waardebepalende factoren van een juweel of zilveren object te bepalen, is het nuttig het begrip “waarde” te kaderen.

Er zijn verschillende waardes.

De reden van de waardebepaling is van groot belang. Hierom vraag ik u eerst waarvoor deze juist moet dienen.

De vervangingswaarde voor een kostbaarhedenverzekering is immers niet het bedrag “wat u er nù voor kunt krijgen”.. en wanneer er erfrechtbelasting dient te worden betaald, moet ‘de waarde in het economisch verkeer’ op het moment van het overlijden bepaald worden.

De omschrijving in een taxatierapport voor de verzekering is meestal ook uitgebreider dan de opsommende lijst voor onderlinge verdeling.


Betreffend de Emotionele waarde of Sentimentele waarde

Sieraden herinneren dikwijls aan bijzondere momenten in een mensenleven: geboorte, liefde, succes, overlijden. Bij het schatten van sieraden beoordeel ik het edelmetaal, de edelstenen, de ouderdom en de kunstzinnige waarde, maar zie ik ook het leven erachter. Deze waarde is echter niet in een geldsom te vatten.

Wanneer een geliefd familiejuweel gestolen wordt is dit extra spijtig. Een voorafgaande schatting met een uitvoerige omschrijving en foto kan soms helpen bij de opsporing en de verwerking.

Bij een onderlinge verdeling kan een objectieve waardebepaling mogelijk ruzies voorkomen. Ik adviseer graag bij een waardige verdeling van familiejuwelen.

Tekening door Robin Goethals
Tekening door Robin Goethals
Tekening door Robin Goethals
Tekening door Robin Goethals

Een aantal gangbare waardedefinities die worden gebruikt voor kunst, antiek, goud, zilver, juwelen, verzamelingen, en aanverwante roerende zaken:

Vervangingswaarde
Onder de vervangingswaarde bij kostbaarheden, kunst en antiek wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken.
Uitgangspunt: Het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht;

Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Dagwaarde
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.

Waarde in het economisch verkeer
Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Onderhandse verkoopwaarde
Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze redelijkerwijs zal kunnen opbrengen en waarbij door de koper geen nadere kosten worden gemaakt.
Uitgangspunten : geen veiling, geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde

Veilingwaarde /Publieke vrijwillige verkoopwaarde
Onder publieke vrijwillige verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij een publieke vrijwillige verkoop/veiling na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

Executiewaarde
Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.


 waarde in het economisch verkeer, inkoopwaarde, verkoopwaarde, vervangingswaarde, emotionele waarde, restwaarde, intrinsieke waarde, onderhandse verkoopwaarde, verdeelwaarde, nieuwwaarde, sloopwaarde, executiewaarde, historische waarde, dagwaarde, publieke vrijwillige verkoopwaarde, veilingwaarde, actuele waarde, inruilwaarde, cultuurhistorische waarde, instrumentele waarde, extrinsieke waarde, liquidatiewaarde, kunsthistorische waarde, inherente waarde, objectieve waarde, sierwaarde, marktwaarde, reële waarde, commerciële waarde, waarde in gemeen overleg, sentimentele waarde, waarde voor het schadegeval, toegevoegde waarde, handelswaarde, goudwaarde, overeengekomen waarde, opbrengstwaarde, waarde in het maatschappelijk verkeer, sociale waarden,..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *